Disclaimer en Privacyverklaring (AVG/ GDPR)

Bluefin heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard.

Bluefin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

 

Wie is Bluefin - Over Ons Contact

Disclaimer gebruik Website

Bluefin B.V. (hierna: "Bluefin") stelt je bezoek aan onze website www.bluefin.nl en/of enige andere door of namens Bluefin (of enige aan haar gelieerde vennootschap) geëxploiteerde website (hierna: de "Website") op prijs. Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten een aantal regels omtrent het gebruik van de Website. Door gebruik te maken van de Website aanvaard je de toepasselijkheid van deze regels. Indien je deze regels niet wenst te accepteren, dan dient je de Website nadrukkelijk niet te gebruiken.

Bluefin is een besloten vennootschap. Verdere informatie over de organisatie van Bluefin kan geraadpleegd worden op de Website via het tabblad "Over ons". De informatie met betrekking tot Bluefin zoals vastgelegd op de Website is uitsluitend bedoeld om aan bezoekers van de Website algemene informatie over Bluefin te verstrekken. Aan deze algemene informatie kunnen geen enkele rechten worden ontleend.

Hoewel Bluefin vanzelfsprekend de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op de Website verstrekte informatie, kan Bluefin niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en bijgewerkt is. De betreffende informatie wordt derhalve verstrekt "in de staat waarin het zich feitelijk bevindt" en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel waarbij de informatie op ieder moment zonder verdere aankondiging kan worden gewijzigd. Hoewel Bluefin ook in het kader van de beveiliging van de Website haar uiterste best doet, kan zij ook ten aanzien van beveiliging geen absolute garantie geven. Tevens wordt geen garantie geboden ten aanzien van het foutloos en ononderbroken functioneren van de Website.

In geen geval is Bluefin en/of enige aan Bluefin verbonden onderneming aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade (waaronder gevolgschade, gederfde winst of inkomen, schade door bedrijfsstagnatie en/of verlies van data) die voortvloeit uit - of verband houdt met - het gebruik van de Website.

Op de Website zijn veel onderdelen (tekst en foto's) te vinden waarop intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, databankrechten en merkrechten) van Bluefin (en mogelijk van derde partijen) rusten. Bluefin behoudt zich dienaangaande nadrukkelijk alle rechten voor. Voor gebruik van de Website en naam Bluefin gelden de volgende regels:

  • het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bluefin niet toegestaan om enige merk- of handelsnaam van Bluefin te (laten) gebruiken;
  • (delen van) de inhoud van de Website mag (mogen) slechts voor eigen persoonlijk, niet commercieel gebruik in ongewijzigde vorm worden gekopieerd of gedistribueerd. Ieder ander gebruik waaronder het distribueren, kopiëren, wijzigen, openbaar maken en verzenden van (delen van) de Website is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bluefin;
  • het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bluefin niet toegestaan om een verwijzing of verbinding (een zogenaamde "hyperlink") naar de Website op dusdanige wijze te gebruiken dat een gebruiker de Website krijgt te zien in een frame van een andere webpagina.

De Website bevat mogelijk hyperlinks naar andere internetsites of bronnen die zich buiten het domein van Bluefin bevinden. Hiervoor gelden mogelijk op die internetsites aangegeven afwijkende voorwaarden. Bluefin is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en inhoud van dergelijke pagina's, waaronder mede eventueel op deze sites (als download) aangeboden software.

Persoonsgegevens die worden verstrekt of verzameld via of in verband met deze Website zullen door Bluefin enkel worden gebruikt in overeenstemming met het Privacy Regelement van Bluefin.

Deze Gebruiksvoorwaarden zjin van toepassing op alle pagina's die via de Website kunnen worden benaderd.

Versie: 1 mei 2018

Privacy Reglement

Bleufin B.V. (hierna: “Bluefin”) stelt je bezoek aan onze website www.bluefin.nl en/of enige andere door of namens Bluefin (of enige aan haar gelieerde vennootschap) geëxploiteerde website (hierna: de "Website") op prijs. Dit Privacy Reglement bevat een aantal regels omtrent het gebruik van de door jou ter beschikking gestelde persoonsgegevens. Door gebruik te maken van de Website stem je als bezoeker in met de voorwaarden en bepalingen van dit Privacy Reglement. Indien je deze regels niet wenst te accepteren, dan dien je de Website nadrukkelijk niet te gebruiken.

Privacyverklaring Bluefin

Bluefin, kantoorhoudende te Breda, Graaf Engelbertlaan 75, 4837 DS ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 57586616 zorgt te allen tijde voor de waarborging van de privacyrechten van degene van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Bluefin gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.


Persoonsgegevens
Bluefin B.V. verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679).

De informatie kan onder meer bestaan uit voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De categorieën van verwerkingen zijn: voeren van vereiste personeels- en salarisadministratie, verzorgen van adequate verzekering van risico’s en het matchen van kandidaten op vragen van klanten en potentiële klanten van Bluefin. Daarnaast kan Bluefin ook persoonsgegevens verwerken die wij middels LinkedIn kunnen inzien.

Bluefin kan persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of een contract verplicht is.

Bluefin kan persoonsgegevens verwerken op grond van een vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang. Bluefin informeert de betrokkene hierover.

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert Bluefin de betrokkene omtrent de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.


Doeleinden
Bluefin zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Bluefin verwerkt persoonsgegevens onder andere ten aanzien van sollicitanten, de salarisadministratie en personeelsadministratie (tevens ziekmeldingen). Tevens worden voor- en achternaam, woonplaats en werkervaring gedeeld met klanten en potentiële klanten van Bluefin B.V. om kandidaten te bemiddelen naar een (interim) opdracht.


Bewaartermijn
Bluefin zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, te weten vijf jaar. Na het verstrijken van deze periode vraagt Bluefin wederom of de persoonsgegevens langer bewaard en verwerkt mogen worden. De persoonsgegevens worden dan wederom voor een periode van vijf jaar worden bewaard, of voor zoveel korter als schriftelijk wordt aangegeven.

Beveiliging
De persoonsgegevens worden opgeslagen via onze database, een ISO 27001 gecertificeerde hosting provider. Er is geen directe toegang tot de database mogelijk, deze kan alleen benaderd worden door de bovenliggende applicaties. De toegangsbeveiliging tot de data is én gewaarborgd in de applicatie én gewaarborgd in de database. Toegang tot de applicatie wordt afgeschermd door Token Based Access, IP restrictie, gecompliceerd wachtwoord beleid, LDAP en monitoring van processen rondom incident management.


Overigens gaat onze bescherming van data verder dan de traditionele versleuteling aangezien bestanden ingedeeld worden in blokken en daarna pas worden versleuteld.


Onze interne procedures dragen er ook zorg voor dat de toegangsbeveiliging tot de applicaties optimaal is bijvoorbeeld door een regelmatige wachtwoordwijziging, tweestapsverificatie en de beperking van het aantal clients dat kan inloggen in de applicaties.

Rechten betrokkenen

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om Bluefin te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of wissing van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking.

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient Bluefin de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. Bluefin zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatie niet verkregen van betrokkene omtrent referenties
Wanneer de informatie niet van de betrokkene zelf is verkregen, informeert Bluefin de betrokkene over de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen en, in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen.

Gegevens uitwisselen met anderen
Bluefin verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft, of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.

Wijziging privacyverklaring
Bluefin behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

 

Cookies

De Website van Bluefin gebruikt speciale internet software ("Cookies en weblogs") om bepaalde gegevens betreffende het gebruik van de Website te verzamelen (zoals het IP-adres en de datum en tijd waarop de Website wordt bezocht) om de Website zo optimaal mogelijk op de wensen van de bezoekers van de Website af te kunnen stemmen en zodoende de Website te kunnen verbeteren. De gegevens worden na verloop van tijd gewist. Je kan het gebruik van Cookies, die op jouw computer actief zijn, via de instellingen van je internetbrowser uitschakelen.

Het is mogelijk dat Bluefin dit Privacy Reglement van tijd tot tijd aanpast, waarbij je echter op de Website altijd via de hyperlink “Disclaimer" de meest recente versie kunt inzien. Indien en voor zover je persoonsgegevens aan Bluefin verstrekt, adviseren wij je de inhoud van het Privacy Reglement met enige regelmaat te controleren.

Contact:

Als je vragen hebt over het Privacy Reglement, dan kan je contact opnemen met Bluefin per post, email of telefoon, middels de gegevens die je via de hyperlink “Contact” terug kunt vinden.

 

Versie: 1 mei 2018